Lover og vedtekter

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Grimstad Håndverk- og Industriforening

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for fremme av disse i næringsliv og samfunn, samt hevde medlemmenes interesser overfor de lokale myndigheter.
Foreningen skal arbeide for kollegial forståelse og samhold blant medlemmene , foreningen er partipolitisk nøytral og befatter seg ikke med spørsmål av arbeids-, lønns- og tariffrettslig art.

§ 3. MEDLEMMER

 • Som medlemmer kan opptas selvstendig næringsdrivende fra Grimstad og omland innenfor håndverk og industri, samt andre som har felles interesser i næringspolitiske spørsmål.
  Ved bedrifts medlemsskap utpeker bedriften den personen som skal representere medlemsskapet i foreningen. I helt spesielle tilfeller kan foreningens styre forlange at bedriften utpeker en representant som styret kan godkjenne.
 • Æresmedlemmer kan utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret når vedkommende har nedlagt et særlig verdifullt arbeid til fremme av foreningens formål.
 • Personer som har hvert medlem i foreningen i minst 5 år og er medlem ved fylte 67 år, fritas for kontingent.

§ 4. INN- OG UTMELDINGER

 • Søknad om opptagelse som medlem sendes til styret og avgjøres ved votering på medlemsmøte ved alm. stemmeflertall.
 • Utmeldelse kan bare skje pr. 31. desember og må være meddelt styret skriftlig innen årets utgang.
 • Medlem som forgår seg mot foreningens lover eller beslutninger, kan av styret ekskluderes eller suspenderes for en bestemt tid, medlemmet skal ha anledning til å uttale seg før eksklusjon finner sted. Eksklusjonsvedtak skal meddeles vedkommende skriftlig, og være begrunnet. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet. Anken har utsettende virkning.

§ 5. KONTINGENT

Den årlige kontingent fastsettes av årsmøtet og skal være innbetalt innen mai måneds utgang.
Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent kan av styret strykes og utelukkes fra foreningen. Krav på forfallen kontingent er dermed ikke bortfalt. I spesielle tilfeller kan styret frita for kontigent.

§ 6. STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, hvorav minst 2 håndverksmestre, med 2 varamenn, alle valgt av årsmøtet.
Formannen velges særskilt for ett år av gangen, mens øvrige styremedlemmer og varamenn velges for to år.
Hvert år uttrer 2 styremedlemmer og 1 varamann, første gang etter loddtrekning. Styret velger selv innen sin midte nestformann.
Sekretær og kasserer kan være medlem av styret.
Minst 3 medlemmer, hvorav formann eller nestformann, må være tilstede for at gyldig styrevedtak skal kunne fattes.
Styret holder møte så ofte formannen eller minst 2 styremedlemmer forlanger det. Over styrets forhandlinger føres protokoll, som underskrives av møtende styremedlemmer og sekretær.
Saker som vedrører en faggruppe eller laug – hvor slike finnes, jfr. § 13 – skal før styret behandler dem være forlagt gruppens eller laugets styre. Vedkommende gruppe formann bør være tilstede ved styrets behandling av saken

§ 7. STYRETS FUNKSJONER

Styret planlegger og leder forenings daglige virksomhet, utformer dens arbeidsprogram og organiserer møtevirksomheten i overensstemmelse med foreningens formål (§ 2). Det drar omsorg for forenings økonomi og eiendeler og avgjør alle saker hvis avgjørelse ikke ligger under medlemsmøte eller årsmøte.

Styret skal ellers:

 • Behandle årsregnskapet og legge dette frem for årsmøtet.
 • Utarbeide årsmelding om foreningens virke og legge den for årsmøtet.
 • Utarbeide årlig budsjettforslag som fremlegges på årsmøtet, og foreslå kontingent.
 • Fasteste instruks for kasserer og sekretær.
 • Forberede og avgi innstilling i andre saker som skal forelegges årsmøtet.

§ 8. FORMANNEN

Formannen, eller i dennes fravær viseformannen, leder styre- og medlemsmøter. Han forplikter foreningen ved sin underskrift og har anvisningsmyndighet. Han representerer foreningen utad. Årsmøter ledes av en valgt dirigent.

§ 9. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av noe styremedlem.
Formannen skal på medlemsmøtene referere de av styret behandlede saker, samt orientere om saker av interesse.
Styret kan videre, etter forutgående behandling, forelegge saker til uttalelse eller avgjørelse.
Under møtene har medlemmene rett til å søke opplysninger om og gjøre merknader til foreningens virksomhet og forhold for øvrig.
Over medlemsmøtenes forhandlinger føre protokoll som underskrives av formann og sekretær, eller 2 dertil valgte medlemmer.

§ 10. ÅRSMØTE

Årsmøtet er forenings høyeste yndighet og holdes hvert år innen mars måneds utgang. Styret fastsetter tidspunktet og sender innkallelse med minst 14 dagers varsel.
Bare møtende medlemmer kan avgi stemmer.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer, hvorav formann eller nestformann, er tilstede, og når årsmøtet er lovlig innkalt.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst fjerdeparten av foreningens medlemmer krever det. Hvis nødvendig kan friste forkortes ved innkallelse av ekstraordinært årsmøte eller ved annen gangs innkallelse til årsmøte, jfr. 2. ledd.

§ 11. ÅRSMØTETS FUNKSJONER

Årsmøtet gir, opphever og forandrer foreningens lover. Det skal videre:

 • behandle styrets årsberetning
 • behandle siste års reviderte regnskaper
 • vedta budsjett etter forslag fra styret
 • fastsette kontingenten
 • foreta valg av formann og styremedlemmer med varamenn istedenfor de utredende
 • foreta valg av kasserer og sekretær
 • velge eventuell representant til fylkesstyret
 • velge revisor (eventuelt 2 revisorer)
 • fastsette eventuell instruks for styret og revisorer
 • behandle andre saker som forelegges av styret
 • velge valgkomite på 3 medlemmer til å forberede neste års valg
 • oppneve medlemmer av eventuelle komiteèr o.l.,
 • valg av kasserer og revisorer til stipendfondet.

Formannen (jfr. § 6) og de ordinære styremedlemmer velges skriftlig. Hvis ingen av de til formann foreslåtte ved første gangs avstemning får mer enn halvparten av samtlige avgitte stemmer, foretas ny avstemning mellom de to kandidater som har fått flest stemmer ved første gangs avstemning. Den som får flest stemmer , er valgt.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet innen 8 dager før årsmøtet.
Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll, som underskrives av alle fremmøtte eller av 2 medlemmer valgt av årsmøtet.

§ 12. FAGPRØVER

Innen foreningen er det adgang for medlemmer til å sluttet seg sammen faggrupper med egne statutter, som dog ikke må stå i strid med foreningens lover. Statuttene må godkjennes av styret.

§ 13. LOVENDRINGER

For endring av forenings lover kreves to tredjedels flertall blant de møtende
(jfr. § 10). Alle andre avstemninger med den unntagelse som følger av § 15 avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 14. SALG, PANTSETTELSE

Pantsettelse av foreningen faste eiendommer kan kun avgjøres på årsmøte når minst 1/3 av medlemmene er tilstede og 2/3 av de fremmøtte stemmer for beslutningen.
Ved salg av foreningens faste eiendommer må minst ½ – parten av foreningens medlemmer være tilstede og 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemme for eventuelt forslag om salg

§ 15. OPPLØSNING

Forslag om foreningens oppløsing kan bare behandles på ordinært årsmøte og må være skriftlig tilstillet styret innen årets utgang. Vedtak om oppløsing kan bare finne sted hvis foreningen har mindre enn 8 medlemmer, og det kreves 3/ 4 flertall blant de møtende og 2/3 av foreningens medlemmer må ha avgitt stemme.
Dersom foreningen oppløses, skal dens midler forvaltes som for legatmidler bestemt inntil en ny Håndverk – eller Håndverk- og Industriforening med minst 15 medlemmer blir dannet, midlene skal da tilfalle denne.

Disse lover er enstemmig vedtatt på årsmøtet den 26/4 1974 og trer i kraft straks.
Disse lover er redigert etter ved årsmøtet 1999.

1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening