Stipendiefond

LOVER FOR GRIMSTAD HÅNDVERK- OG INDUSTRIFORENINGS STIPENDIEFOND

§ 1.

Stipendiefondet er en selvstendig virksomhet under kontroll av «Grimstad Håndverk- og Industriforening».

§ 2.

Fondets formål er å yte stipendier i studieøyemed fortrinnsvis i håndverk- og industrifag under ellers like forhold til medlemmer av Grimstad Håndverk- og Industriforening, eller til medlemmers svenner og lærlinger eller de som har tilsvarende stilling innen industrien.
Bare søkere med yrkesmessig tilknytning til, eller med fast bopel i Grimstad, kan komme i betraktning.

§ 3.

Grimstad Håndverk- og Industriforenings ordinære årsmøte velger hvert år en kasserer, som sammen med foreningens styre danner fondets styre. Samtidig velges to revisorer. Kassereren mottar alle inntekter og utbetaler alle utgifter som anvises av formannen. Utdelingen av stipendier foretas hver år av fondets kasserer eller beslutning av styret.

§ 4.

Styret for fondet besørger kapitalen anbrakt på fordelaktigste måte mot betryggende sikkerhet, som for umyndiges midler bestemt. Styret skal til enhver tid forvisse seg om at de stilte panter yter tilstrekkelig sikkerhet.

§ 5.

Grunnfondets størrelse er ved lovens ikrafttreden ca. kr. 38 000.(pr. 9/4-75).
Av rentene legges hvert år 20 % til grunnfondet. Resten av avkastingen deles ut i ett eller flere stipendier.

 

§ 6.

Fondsstyret skal hvert år bekjentgjøre utdelingen av stipendier ved avertering eller evt. på annen forsvarlig måte. Søknadsfristen er 1. Oktober.
Stipendets størrelse og antall fastsettes for hvert år av fondsstyret på grunnlag av de foreliggende søknader og under vurdering av søkerens behov.
Det ledende motiv må være å oppnå størst mulig nyttevirkning ved utdelingen.
Utdelingen av stipendet bør finne sted innen 15. Desember.

§ 7.

Enhver stipendiat må senest to måneder etter avsluttet studium avgi skriftlig beretning til fondstyret om stipendets anvendelse. De nødvendige attestasjoner for anvendelsen må legges frem.

§ 8.

Skulle det enkelte år ikke være behov for utdeling av de ledige midler, legges disse til grunnfondet.

§ 9.

Kassereren skal til den årlige generalforsamlingen avgi revidert regnskap for styret, samt oversikt over fondets virksomhet det forløpne år.

§ 10.

Forandringer i, og tillegg til disse lover kan kun skje på samme måte som bestemt i .§ 13 i Grimstad Håndverk- og Industriforenings lover.

§ 11.

Hvis Grimstad Håndverk- og Industriforening skulle oppløses, bestyres fondet midlertidig av Grimstad formannskap inntil en ny håndverkforening eller håndverks- og industriforening måtte bli dannet, som kan overta fondet. Mens formannskapet bestyrer fondet midlertidig, skal det ikke deles ut stipendier, men rentene skal tillegges kapitalen.

— o O o —

Disse lover er enstemmig vedtatt i det 126. Årsmøte i Grimstad Håndverk- og industriforening den 9. April 1975. Revidert ved årsmøtet 1999.

1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening